แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

เรื่อง  แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

       ด้วยกระทรวงมหาดไทย  ได้แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่องสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2564 และครั้งที่ 33/2564 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนผ่านช่องทางหอกระจ่ายข่าวและช่องทางเผยแพร่อื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อการรับรู้และสร้างความเข้าใจกับประชาชนโดยเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซด์ www.pr.moi.go.th/mtcovid-19.thm

 

Share on Line
Share on Pinterest