thumbs
นายชวนกิต ภูมาตย์
ประธานสภาเทศบาล
ตำบลบัวบาน

thumbs
นายพิษณุ ภูบุญทน
รองประธานสภาเทศบาล
ตำบลบัวบาน

thumbs
นางอรพิน ภูเซซัง
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลบัวบาน

thumbs
นายสมหมาย เทพคำ
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลบัวบาน

thumbs
นายบุญเพ็ง ภูชำนิ
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลบัวบาน

thumbs
นางสาวมลิวัลย์ จำเริญนุช
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลบัวบาน

thumbs
นางสาวญาดา ภูนาสี
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลบัวบาน

thumbs
นายจำนงค์ สุธรรมมา
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลบัวบาน

thumbs
นายชาติชนะ จำนูนสาย
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลบัวบาน

thumbs
นายบุญเรือง ภูมุลเมือง
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลบัวบาน

thumbs
นางวิภาดา ภูฉายา
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลบัวบาน

thumbs
จ.ส.ต.หญิง นุชจินาจ บุญเตือน
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลบัวบาน

thumbs
นายชยพล อัยแก้ว
เลขาสภาเทศบาล
ตำบบลบัวบาน

Share on Line
Share on Pinterest