thumbs
นายรัฐพล ไชยฤทธิ์
ปลัดเทศบาล

thumbs
นายชยพล อัยแก้ว
รองปลัดเทศบาล
ตำบลบัวบาน

thumbs
นายทวี ถาวงศ์กลาง
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

thumbs
นายวิชิต ภูคงน้ำ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

thumbs
นางจิรัชยา ภูพาดศรี
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

thumbs
จ.อ เกียรติพงษ์ พลเสนา
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

thumbs
นายวิพัฒน์ พันธ์โพธิ์คา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

thumbs
นายวุฒิพงษ์ ภูนาวรรณ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

thumbs
นางสาวศิริลัดดา แก้วสีขาว
บุคลากร

Share on Line
Share on Pinterest