thumbs
นางสาวกรวรรณ จุ้มอังวะ
ผู้อำนวยการกองคลัง

thumbs
จ.อ.เทพพร ภูใบบัง
นักบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

thumbs
นางประภัสสร ศรีจรัญ
นักวิชาการเงินและบัญชี

thumbs
นางสาวทัศนีย์พร ภูสมนึก
นักบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
0-4301-9883
thumbs
นางสาวรัฏฐภรณ์ ภูครองตา
เจ้าพนักงานพัสดุ

thumbs
นางสาวสุรินพร ภูนาสอน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

thumbs
นางลำปาง ภูมิแดนดิน
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

thumbs
นางจันทร์เพ็ง ยนต์ชัย
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

Share on Line
Share on Pinterest