thumbs
นางสาววรรณระญา ชอบรัก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

thumbs
นางสุนัฏกานต์ ภูชำนิ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

thumbs
นางสาวพรรพิดา เหล่าพร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญ

thumbs
นางปิยนุช ภูดินทราย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

thumbs
นางสาวรัตนาภรณ์ สร้อยสุข
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

thumbs
นายโสวัสจน์ คัทเนตร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน

thumbs
นายศักรินทร์ นามบิดา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

thumbs
นางลำเพย ญาณสิทธิ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

thumbs
นางดวงเดือนรัตน์ ภูทองขาว
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

thumbs
นางพัฒยานี การสะอาด
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

thumbs
นางยุภาพร โยธาฤทธิ็
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

thumbs
นางสมควร หอมบุญ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ

thumbs
นางอนงค์ ภูทองกรม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

thumbs
นางไพทูล ทุมมาวัติ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

thumbs
นางสุวรรณี ภูพาที
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

thumbs
นางพรลภัส บุญคำ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

thumbs
นายแสงอรุณ โสมาศรี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

thumbs
นางจันอำพร ชัยสงค์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

thumbs
นางออยจุฬา ภูทะวัง
ครู

thumbs
นางจิตปราณี ศรีพราว
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)

thumbs
นางประมวล อินธิแสง
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)

thumbs
นางสาวมธุรส ศรีบุรัมย์
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)

thumbs
นางเจนจิรา ภูเงินทุ่ง
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)

thumbs
นางจันเพ็ง สิทธิศร
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)

thumbs
นางสาวณัฐพร ภูน้ำย้อย
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)

thumbs
นางนิตยา ภูเงินทุ่ง
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)

thumbs
นางพิตะวัน ภูพาที
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)

thumbs
นางนันทิวา ภูวานคำ
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)

thumbs
นายอธิพงศ์ ภูทะวัง
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)

thumbs
นายบุญธรรม โยธาฤทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)

thumbs
นางสาวศริญญา สีแข่นไตร
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)

Share on Line
Share on Pinterest