thumbs
นายทวี ถาวงค์กลาง
รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองเกษตร

thumbs
นายวิวัฒน์ ภูนาโคก
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

thumbs
นายยุธทการ ภูกาบเงิน
นักวิชาการประมง

thumbs
นายวิศรุต บุษบา
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

thumbs
นางศุภิสรา ศิริโชคสกุลวงศ์
นักบริหารงานทั่วไป

thumbs
นายอลงณ์กรต น้อยนาง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

default
นางจินตนา เปี่ยมศิริ
จ้างเหมาบริการทั่วไป

Share on Line
Share on Pinterest