thumbs
นางสุพัฒตรา อำภวา
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

thumbs
นางปิยวรรณ จันทร์น้อย
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ

thumbs
นายอมฤต ภูต้องใจ
นิติกรชำนาญการ

thumbs
นางวันดี คิดอ่าน
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ

thumbs
นางคำขวัญ ภูนาวัน
นักจัดการงานทั่วไป

Share on Line
Share on Pinterest